Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejski Dom Kultury w Barcinie

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.mdk.barcin.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: filmy nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcja słuchu, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, Wyłączenia: Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-24
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-03-24

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Milena Grobelska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 353 93 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Milena Grobelska
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
m.grobelska@mdkbarcin.com.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
52 353 93 90

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2018-12-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2018-12-01
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Miejski Dom Kultury w Barcinie ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Budynek nie posiada barier architektonicznych i jest ogólnie dostępny w godzinach pracy. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarze budynku są ogólnodostępne. Schody nie są ogólnodostępne stanowią wyłącznie przejście służbowe. Budynek nie posiada wind. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Korytarze nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Hol budynku posiada ścieżkę dotykową dla osób z dysfunkcją wzroku. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych wyznaczone znajdujące się na parkingu obok budynku. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do Internetu. Świetlica wiejska w Barcin Wsi, Barcin Wieś 106, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Schody, korytarz do toalet wąski, windy - brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Dąbrówce Barcińskiej, Dąbrówka Barcińska 24, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Schody, korytarze, windy - brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Józefince, Józefinka 30, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Schody, korytarze, windy - brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Kani, Kania 27, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na wysokim parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Do pomieszczenia świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pozostałych pomieszczeń, windy – brak Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Krotoszynie, Krotoszyn 61, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na podwyższonym parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz do kuchni i toalet o standardowej szerokości, schodów i windy – brak W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Budynek posiada rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Mamliczu, Mamlicz 151, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Schody, korytarze, windy - brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Młodocinie, Młodocin 57, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na podwyższonym parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz do kuchni i toalet o standardowej szerokości, schodów i windy – brak W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Budynek posiada rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Piechcinie ul. 11 Listopada 1B, 88-192 Piechcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na wysokim parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Do pomieszczenia świetlicy oraz toalet w pomieszczeniu świetlicy prowadzą schody,, korytarze, windy - brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Pturku, Pturek 20, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na podwyższonym parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Do pomieszczenia świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pomieszczenia świetlicy, windy – brak Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Sadłogoszczy, Sadłogoszcz 58 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Korytarz do kuchni i toalet o standardowej szerokości, schodów i windy – brak W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Budynek posiada rampę podjazdową dla wózków inwalidzkich Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Wolicach, Wolice 31, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na podwyższonym parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Do świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pozostałych pomieszczeń, windy – brak Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Zalesiu Barcińskim, 88-1920 Piechcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na parterze wolnostojącego budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Schody, korytarze, windy - brak Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu. Świetlica wiejska w Złotowie, Złotowo 6, 88-190 Barcin Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Pomieszczenie świetlicy znajduję się na wysokim parterze budynku. Wejście główne standardowe bezpośrednio z zewnątrz. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Do pomieszczenia świetlicy prowadzą schody o standardowej szerokości, korytarz przy wejściu głównym prowadzący do pomieszczenia świetlicy, windy – brak Korytarz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych Brak. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach Brak.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Dostęp do internetu.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: